Privacy beleid

Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe er wordt omgaan met jouw persoonsgegevens en omschrijft welke persoonsgegevens er verwerkt worden en voor welke doeleinden dit is.

Uw persoonsgegevens

In het belang van diagnostiek en behandeling worden enkele persoonsgegevens op veilige wijze, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, bewaard. Er wordt alleen informatie bewaard die relevant is voor diagnostiek en behandeling en waartoe een verplichting geldt vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet verplicht behandelaars overigens om een dossier 20 jaar te bewaren. Indien je jouw dossier wilt inzien, ontvangen of wilt laten vernietigen dan kun je hiervoor een verzoek indienen. Mocht je het oneens zijn met behandel- of onderzoeksgegevens dan kan je daarbij een aantekening laten plaatsen. Feitelijk onjuiste informatie kan wel worden aangepast.

Gegevensuitwisseling

Vanuit de beroepscode van psychologen en de wet geldt geheimhoudingsplicht. Er worden geen gegevens met derden uitgewisseld. Alleen jouw huisarts/verwijzer wordt geïnformeerd over de behandeling. Ten behoeve van uitbetaling van jouw behandeling staan op de factuur naar de zorgverzekeraar enkele persoonsgegevens. Deze gegevens beperken zich tot het wettelijk minimum vereiste volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Je krijgt deze factuur altijd eerst zelf en deze is aan jou om in te dienen ter restitutie.
Voor andere gegevensuitwisseling wordt altijd vooraf om jouw toestemming gevraagd. Dan teken je ook een toestemmingsverklaring. Dit wordt ook nog gevraagd wanneer je niet meer in behandeling bent.

Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt over hoe er wordt omgegaan met uw privacy, is het wenselijk om hierover met elkaar een gesprek aan te gaan. Als je toch het gevoel overhoudt dat dit onvoldoende is geweest, kun je je wenden tot de klachtenregeling van federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen P3NL. Hierbij ben ik als zelfstandige aangesloten.